LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Odsek za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku

U Odseku za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku vrši se prikupljanje, kontrola i obrada zakonom propisanih zdravstveno-statističkih podataka o zdravstvenom stanju u domenu plućnih bolesti.

Prikupljeni podaci iz oblasti dijagnostičkih procedura, lečenja i rehabilitacije se obrađuju i analiziraju i čine osnov za kreiranje različitih statističkih izveštaja (internih i eksternih).

Pored praćenja dijagnostičkih procedura, lečenja i rehabilitacionih tremana odsek prati i pručava rasprostranjenost i kretanje plućnih bolesti u populaciji, na osnovu čega predlaže i preduzima mere promocije, prevencije i kontrole kao i predlog programa za prevenciju, rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i rehabilitaciju. Zadatak оdseka je i praćenje izvršenja programa i evaluacije rezultata rada.

Odsek obavlja:

 • poslove iz oblasti medicinske informatike, organizacije zdravstvene zaštite i ekonomike zdravstva u skladu sa važećom zakonskom regulativom,
 • edukaciju kadra iz domena informatike u zdravstvu,
 • u odseku se vodi Registar karcinoma bronha,
 • saradnju sa Odsekom za informacione sisteme i tehnologije oko unapređenja rada bolničkog informacionog sistema,
 • saradnju sa Odsekom za klinička istrživanja,
 • praćenje kvaliteta rada na Institutu,
 • poslove prevođenja i korespodencije vezane za međunarodnu saradnju,
 • obavlja poslove vezane za praćenje kvaliteta rada na Institutu,
 • obavlja poslove vezane za ispitivanje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih na Institutu,
 • učestvuje u izradi zdravstveno-statističkih izveštaja Instituta,
 • izrađuje periodične statističke izveštaje o radu Instituta,
 • vodi računarsku obradu otpusnih lista pacijenata lečenih u Institutu za plućne bolesti i pulmološkim stacionarnim jedinicama u Vojvodini,
 • prikuplja i kontroliše dnevnu evidenciju o kretanju bolesnika u bolnici – stacionaru (prijem, premeštaj, otpuštanje bolesnika),
 • prikuplja, sortira i numeriše istorije bolesti i predaje ih arhivi,
 • upućuje otpusnice dispanzerima

U decembru 2015. godine, na nivou Instituta za plućne bolesti Vojvodine formiran je Tim za bolničke infekcije koga čine epidemiolog i medicinska sestra-tehničar za nadzor nad bolničkim infekcijama (BI), u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija. Tim za bolničke infekcije prati epidemiološku situaciju u pogledu bolničkih infekcija na nivou Instituta, i o tome sačinjava izveštaje koji se podnose direktoru i razmatraju na sastancima Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija IPBV (sastanci se održavaju najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće, zavisno od aktuelne epidemiološke situacije).

Tim za bolničke infekcije, osim epidemiološkog nadzora nad bolničkim infekcijama, donosi mere za sprečavanje daljeg širenja bolničkih infekcija na ostale pacijente, prati sprovođenje preporučenih mera, odnosno sprovodi sve potrebne organizacione, edukativne i ostale aktivnosti koje su usmerene na prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija kako bi se bezbednost pacijenata tokom pružanja zdravstvene zaštite podigla na što viši nivo, a bolničke infekcije svele na minimum. 

FaLang translation system by Faboba

Šef Odseka:

mr sci. med. Marijela Potić

 

 

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567