LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Usluge

Slu\ba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostičku obradu

Prijemna ambulanta

Specijalistički pregled

Kontakt telefon: 021/480-52-87 

Ambulanta onkološke komisije

Specijalistički pregled
Onkološka komisija
Pleuralna punkcija – dijagnostička
Punkcija lgl. ili vidljivih promena na koži
Punkcija limfne žlezde

Kontakt telefon: 021/480-52-88

Ambulanta grudne hirurgije

Specijalistički pregled

Konzilijarni pregled

Kontakt telefon: 021/480-52-89

Ambulanta za ehokardiografiju

Specijalistički pregled
Ehokardiografija

Kontakt telefon: 021/480-52-91

Ambulanta za funkcionalnu dijagnostiku

Specijalistički kardiološki pregled
Elektrokardiografija
Test opterećenja – ergometrija
Holter ritma – EKG
Holter arterijskog pritiska

Kontakt telefon: 021/480-52-83

Alergološka ambulanta

Specijalistički pregled
Test na standardne inhalatorne alergene
Test na razložene inhalatorne alergene
Intradermalne probe
Epikutane probe – Mantoux proba
Imunoterapija – sublingvalna

Kontakt telefon: 021/480-52-90

Ambulanta za kontrolne preglede

Specijalistički pregled

Kontakt telefon: 021/480-52-88

Ambulanta za terapiju bola

Specijalistički pregled

Kontakt telefon: 021/480-52-88

Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostiku - Novi Sad

Specijalistički pregled specijaliste pneumoftiziologa

Alergo-testiranje
EKG
RTG snimak pluća
Laboratorijsko uzimanje materijala
urin, sputum na BK
citopatološka obrada sputuma
Funkcionalno ispitivanje pluća (spirometrija)
Aerosol terapija
Aktivne vežbe
vežbe disanja
avibraciona masaža

Kontakt telefon: 021/521-345

Služba za radiološku dijagnostiku

Konvencionalna dijagnostika radiografije

Radiografija nosnih kostiju
Radiografija paranazalnih šupljina
Radiografija piramida temporalnih kostiju po Stenversu
Radiografija mastoidnih nastavaka po Šileru
Radiografija Sele turicke
Radiografija temporomandibularnog zgloba
Radiografija mekog tkiva vrata u dva pravca
Radiografija lobanje u dva pravca
Radiografija pluća u PA položaju
Rafiografija pluća u profilnom položaju
Teleradiografija grudnog koša
Radiografija grudnog koša tvrdozračnom tehnikom
Subtrakciona radiografija toraksa u PA položaju – Dual energy
Radiografija pluća u maksimalnom ekspirijumu
Radiografija pluća u lordotičnom položaju
Radiografija pluća i srca – ciljana (rebra )
Traheografija
Tomografija larinksa i traheje
Radiografija sternuma u kosom – profilnom položaju
Radiografija cervikalnog dela kičme u dva pravca
Radiografija torakalnog dela kičme u dva pravca
Radiografija lumbosakralnog dela kičme u dva pravca
Radiografija sakroilijačnih zglobova
Radiografija karlice sa kukovima u AP položaju
Radiografija zgloba kuka – ciljano
Radiografija klavikula
Radiografija skapule
Radiografija ramenog zgloba
Radiografija nadlaktice sa jednim zglobom
Radiografija lakta u dva pravca
Radiografija podlaktice u dva pravca
Radiografija zgloba ručja u dva pravca
Radiografija šake – prstiju u dva pravca
Radiografija femura u dva pravca
Radiografija kolenog zgloba u dva pravca
Radiografija potkolenice u dva pravca
Radiografija skočnog zgloba ili stopala u dva pravca
Radiografija petne kosti u dva pravca
Nativni snimak – radiografija abdomena u AP pravcu, u stojećem stavu
Nativni snimak – radiografija abdomena u LL pravcu, u ležećem stavu

Fluoroskopije 

Radioskopija pluća i srca
Radioskopija jednjaka
Radioskopija želuca
Radioskopija tankog creva (pasaža)
Radioskopija abdomena
Irigoskopija
Serijsko i ciljano snimanje digestivnog trakta
Fistulgrafija sa aplikacijom kontrastnog sredstva
Ciljano snimanje pod kontrolom radioskopije
Peroralna holecistografija
Holecisto-holangiografija – infuziona
Holecisto-holangiografija – intervenska
Nativni snimak bubrega, uretera i mokraćne bešike (urotrakta)
Urografija – intervenska
Cistografija
Transtorakalna biopsija pod kontrolom skopije

Ultrasonografija 

Standardni ultrazvučni pregled gornjeg abdomena
Ultrazvučni pregled bešike ili prostate
Ultrasonografija pleuralnog prostora
Obeležavanje optimalnog mesta za pleuralnu punkciju pod kontrolom UZ
Ultrasonografija vrata

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Kompjuterizovana tomografija grudnog koša – nativno
Kompjuterizovana tomografija grudnog koša sa kontrastom
Kompjuterizovana tomografija abdomena – nativno
Kompjuterizovana tomografija abdomena sa kontrastom
Kompjuterizovana tomografija karlice – nativno
Kompjuterizovana tomografija karlice sa kontrastom
Kompjuterizovana tomografija glave – nativno
Kompjuterizovana tomografija glave sa kontrastom
Kompjuterizovana tomografija vrata bez kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija vrata sa kontrastnim sredstvom
Kompjuterizovana tomografija lumbalno-sakralnog dela kičme
CT ciljano snimanje pojedinačnih organa, uz rekonstrkciju
CT u nivou mamile
Ciljani – CT orbite
CT kostiju i mekog tkiva lica
HRCT – kompjuterizovana tomografija pluća visoke rezolucije
Virtuelna endoskopija traheo-bronhijalnog stabla
Transtorakalna punkcija pod kontrolom CT
CT angiografija torakalnog dela aorte
CT angiografija abdominalnog dela aorte
CT pulmoangiografija
Kontakt telefon: 021/480-53-33

Služba za biohemijsku dijagnostiku

Analize krvi

HEMATOLOGIJA
Sedimentacija
Krvna slika 5 - dif.

BIOHEMIJA
Bilirubin ukupni
Bilirubin direktni
Glukoza
Urea
Mokraćna kiselina
Kreatinin
Natrijum
Kalijum
Hlor
Kalcijum
Magnezijum
Fosfor
Gvožđe
UIBC
TIBC
Albumin
Ukupni proteini
Bikarbonati
Laktat
Troponin HS
Proklacitonin
C - reaktivni protein (CRP)
NT-proBNP

ENZIMI
Alfa amilaza
Alkalna fosfataza
AST
ALT
LDH
HBDH
CK
CK–MB
Gama GT
Holinesteraza
Lipaza
ACE

LIPIDNI STATUS
Holesterol
Trigliceridi
HDL-holesterol
LDL-holesterol
VLDL-holesterol
Hilomikroni

IMUNOLOGIJA
IgA
IgG
IgM
α1 Antitrypsin
Haptoglobin
ADA

HEMOSTAZA
PT
APTT
Antitrombin
Anti H-a (heparinemija)
Fibrinogen
D-dimer

Biohemijski pregled urina

Biohemijski pregled pleuralnog punktata

Služba za mikrobiološku dijagnostiku

Bakteriološki pregledi briseva grla, nosa, rana i ostalih bolesničkih materijala
Bakteriološki pregled krvi (hemokultura)
Bakteriološki pregled urina
Bakteriološki pregled sputuma i ostalih respiratornih uzoraka
Pregled bolesničkog materijala na gljivice
Pregled svih bolesničkih materijala na mikobakterije (bacil tuberkuloze)
Izrada hranjivih podloga
Bakteriološki i mikobakteriološki pregled bolesničkih materijala u automatizovanom – kompjuterizovanom BACT–ALERT sistemu
Ispitivanje alergije, iz krvi, na inhalatorne alergene (specifični IgE)
Ispitivanje alergije, iz krvi, na nutritivne alergene (specifični IgE)
Dijagnostika autoimunih bolesti (ANA, ASA)
QantiFERON-TB Gold plus (QFT-Plus)
Aspergillus galaktomanan antigen iz seruma i bronhoalveolarne lavaže (BAL)

Služba za patofiziologiju disanja i respiratorne poremećaje tokom spavanja

Ispitivanje plućne funkcije

Mala spirometrija
Velika spirometrija
Velika spirometrija sa bronhodilatatorom
Velika spirometrija sa bronhokonstriktorom – nespecifični alergeni
Velika spirometrija sa bronhokonstriktorom – specifični alergeni
Telesna pletizmografija
Telesna pletizmografija sa bronhodilatatorom
Telesna pletizmografija sa bronhokonstriktorom – nespecifični alergeni
Telesna pletizmografija sa bronhokonstriktorom – specifični alergeni
Kompjuterizovana pletizmografija Masterlab
Kompjuterizovana pletizmografija Masterlab sa bronhodilatatorom
Kompjuterizovana pletizmografija Masterlab sa bronhokonstriktorom – specifični alergeni
Impulsna oscilometrija
Impulsna oscilometrija sa bronhodilatatorom
Impulsna oscilometrija sa bronhokonstriktorom – nespecifični alergeni
Impulsna oscilometrija sa bronhokonstriktorom – specifični alergeni
Određivanje kapaciteta difuzije
Kompjuterizovana pletizmografija Masterlab sa bronhokonstriktorom – nespecifični alergeni
Gasne analize u mirovanju
Gasne analize pri opterećenju
Spiroergometrija
Oksimetrija
Elektrokardiografija
Kontakt telefon: 021/480-52-02
Stacionarne usluge
Kompletna polisomnografija (PSG)
Sleep apnea – studija (skrining PSG)
Ambulantne usluge – terenski rad
Sleep apnea – studija (skrining PSG)
Monitoring 24č pulsne oksimetrije
Kontakt telefon: 021/480-53-55, 021/480-53-00

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Specijalistički pregled fizijatra
Kontrolni pregled fizijatra
Pasivne vežbe
Aktivno potpomognute
Aktivne vežbe
Korektivne vežbe
Vežbe za abdominalnu muskulaturu
Vežbe za leđnu muskulaturu
Vežbe dijafragme
Vežbe uvodne
Vežbe na RIB stolu
Vežbe na mosnici
Relaksacija po ŠULCU
Vežbe na ergobiciklu
Vežbe za cervikalni sindrom
Vežbe za lumbalni sindrom
Vibraciona masaža
Manuelna masaža - segmentna
Mišićni test
Obim grudnog koša
Obim ekstremiteta
Kontrola obima grudnog koša
Posturalna drenaža
PEF
Vežba sa pomagalima
Vežba koraka hoda i balansa
Vežbe korekcije pred ogledalom
Masaža po refleksnim zonama
Posturalna drenaža sa vibromasažom
Kontrolna registracija pulsa
Bihevioralna psihoterapija

Inhalatorna terapija

Inhalacija Dreger
Aerosol
Inhalacije Heyer sekundant
Topli aerosol Heyer
Ultrazvučna inhalacija
Soluks
Elektroforeza leka

Terapija interferentnom strujom
Terapija galvanskom strujom
Terapija dijadinamik strujom
Terapija kliničkim tensom
Laser terapija
Laser stimulacija
UZ terapija
Sonoforeza

Magnetoterapija
Krioterapija

Kontakt telefon: 021/480-53-58, 021/480-53-57

Služba za patološko-anatomsku i molekularnu dijagnostiku

Patohistološka obrada i pregled endoskopskih biopsija (bronhobiopsije, gastrobiopsije, biopsije debelog creva)
Patohistološka obrada i pregled hirurških uzoraka
Konsultacija na donetom materijalu
Citologija (punktati)
Citološki pregled sputuma
Ginekološka citologija (vaginalni sekret, egzo-endocervikalni bris)
Imunohistohemija
Histohemija (specijalna bojenja)
Izrada parafinskog kalupa i pločica HE
Citološka bojenja (Papenheim, Papanikolau)
Ex tempore pregled biopsija
Obdukcija leša
Toaleta leša za sahranu i izdavanje
Dodatne usluge na zahtev rodbine
Čuvanje leša u hladnjači (po satu)
Čuvanje leša u hladnjači (po danu)

Kabinet za bronhološku dijagnostiku

Dijagnostička bronhoskopija

Rigidna bronhoskopija
Fiber bronhoskopija
Eksploracija disajnih puteva
Uzorkovanje za citološku, patohistološku, bakteriološku i mikološku analizu

Terapijska bronhoskopija

Laser resekcija
Argon plazma
Elektrokauterizacija
Endoluminalna brahiterapija
Plasiranje stenta
Toaleta bronha
Kontakt telefon: 021/480-52-40, 021/480-52-44, 021/480-52-45

Klinika za grudnu hirurgiju

Specijalistički pregledi i konsultacije

Hirurgija traheobronhijalnog stabla

Urođene i stečene stenoze traheje
Bronhoplastične operacije
Benigni i maligni tumori traheje

Hirurgija štitaste žlezde

Nodozne i retrosternalne strume
Karcinomi štitaste žlezde

Hirurgija timusa

Miastenia gravis
Benigni i maligni tumori timusa

Hirurgija pluća

Biopsija pluća (bolesti intersticijuma)
Bulozni emfizem pluća
Benigni tumori pluća
Primarni maligni tumori pluća
Sekundarni tumori pluća (metastaze)
Nespecifične i specifične bakterijske infekcije pluća
Gljivične infekcije i hidatidne ciste (Ehinokok)
Plućni sekvestar

Hirurgija medijastinuma

Biopsija limfnih čvorova medijastinuma
Primarni i sekundarni tumori medijastinuma
Urođene ciste medijastinuma
Mediastinitis-gnojna infekcija sredogruđa

Hirurgija pleura

Spontani pneumotoraks
Izlivi nedokazane etiologije
Izlivi maligne etiologije-hemijska pleurodeza
Empijem pleure
Benigni i maligni tumori pleure

Hirurgija dijafragme

Urođene i stečene kile dijafragme
Relaksacija dijafragme
Ruptura dijafragme
Hiatus hernije
Tumori dijafragme

Hirurgija zida grudnog koša

Urođeni deformiteti zida grudnog koša
(Pectus carinatum i pectus excavatum)-klasično i Nuss procedura
Estetske operacije na grudnom košu
Benigni i maligni tumori zida grudnog koša
Superior sulcus tumori-Pancoast
Infekcije zida grudnog koša
Thoracic outlet sindrom (TOS)
Torakoplastika

Trauma grudnog koša

Nepenetrantna i penetrantna trauma zida grudnog koša i pluća
Serijski prelom rebara i grudne kosti
Traumatski pokretni kapak
Traumatski pneumotoraks / hematopneumotoraks

Minimalno invazivna hirugija (VATS)

Spontani pneumotoraks i bulozni emfizem
Izlivi nedokazane etiologije
Prekomerno znojenje - Hiperhidroza
Benigni i maligni izlivi perikarda-fenestracija
Anatomske i ne anatomske resekcije pluća

Hirurgija jednjaka

Benigni i maligni tumori jednjaka
Divertikuli jednjaka
Benigna suženja jednjaka
Rupture jednjaka
Ahalazija

Opšta hirurgija

Laparoskopska holecistektomija i apendektomija
Ingvinalne i kile prednjeg trbušnog zida (PHS, TAPP, TEP)
Biopsije jetre i nadbubrega pod ultrazvukom
Hirurgija jetre (ehinokokne i kongenitalne ciste, hemangiomi)
Radiofrekventna ablacija / resekcija primarnih i sekundarnih maligniteta jetre
Hirurgija ekstremne gojaznosti-Bariatric surgery
Hirurgija perianalnih fistula i hemoroida
Pilonodalni sinus

Kontakt telefon:
021/248-5289 – prijemna ambulanta grudne hirurgije
021/480-5251 – glavna sestra grudne hirurgije

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567