LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Služba za mikrobiološku dijagnostoku

Služba za mikrobiološku dijagnostoku je organizaciona jedinica Instituta koja se bavi kliničkom mikrobiologijom i imunologijom. Klinička mikrobiologija ima jedinstvenu ulogu vezanu za uspešno lečenje infektivnih bolesti. Dijagnostički postupci i dobijeni rezultati ispitivanja značajni su za postavljane etiološke dijagnoze, te racionalnu i valjanu antibiotsku terapiju.

Mikrobiološka ispitivanja kliničkih uzoraka se rade u skladu sa međunarodnim standardom za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014, što je i potvrđeno sertifikatom o akreditaciji, koji je dodelilo Akreditaciono telo Srbije - ATS.

Laboratorijske aktivnosti Službe za mikrobiološku dijagnostoku odvijaju se u sledećim laboratorijama:

  • laboratorija za dijagnostiku bakterijskih i gljivičnih infekcija iz različitih klinički značajnih uzoraka;
  • laboratorija za mikobakterije;
  • laboratorija za hemokulture i kontrolu sterilnosti;
  • laboratorija za imunologiju;
  • laboratorija za virusološka ispitivanja
  • laboratorija za pripremu hranljivih podloga i sterilizaciju.

Osnovna delatnost Službe je izolacija i identifikacija bakterija, koje su uzročnici bakterijskih infekcija. Izolacija i identifikacija uzročnika se rade konvencionalnim mikrobiološkim metodama i komercijalnim biohemijskim testovima. Testiranje osetljivosti uzročnika na antibiotike se radi pomoću disk-difuzione metode i gradijenta koncentracije (E-test) za pojedine antibiotike, po smernicama standarda, koje preporučuje Evropski komitet za ispitivanje osetljivosti na antibiotike (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). U mikrobiološkoj dijagnostici se primenjuje savremeni aparat za kontinuirano praćenje hemokultura, BacT/Alert sistem.

U dijagnostici mikobakterijskih oboljenja osim kulture na čvrstoj podlozi po Lowenstein-Jensenu, koristi se i BacT/Alert aparat za automatizovanu dijagnostiku tuberkuloze. Aparat omogućuje skraćenje vremena u dijagnostici obolenja izazvanih bakterijama iz roda Mycobacterium.

U laboratoriji se izvodi QantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) dijagnostički test, koji je indirektan test za dokazivanje infekcije kompleksom bakterija M. tuberculosis.

Laboratorija je istovremeno i laboratorija III novoa za dijagnostiku tuberkuloze i regionalna za područje cele Vojvodine, pošto se identifikacija do nivoa vrste i test rezistencije za M.tuberculosis padi isključivo u ovoj laboratoriji.

U imunološkoj laboratoriji se osim imunodijagnostike reumatskih i autoimunih oboljenja, najsavremenijom tehnikom pomoću Uni Cap 100 aparata, ispituju grupni inhalatorni i nutritivni alergeni i određuje eozinofilni katjonski protein, koji prati tok i efekat lečenja upale.

U Službi se rade virusološka ispitivanja, značajna za plućne bolesti. Ova ispitivanja se vrše ELISA tehnikom, pomoću koje se određuju IgM i IgG antitela za viruse: Adeno, Cytomegalo, Influenza tip A i B, Coxackie i bakterije: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia  pneumoniae, Legionella pneumophila, kao i za gljivicu Aspergillus fumigatus. Ovom tehnikom se dokazuje Aspergillus galaktomanan antigen iz seruma i bronhoalveolarne lavaže (BAL).

U laboratoriji za izradu hranljivih podloga se prave sve vrste osnovnih i specijalnih podloga, pufera i rastvora za potrebe Centra, kao i za komercijalnu namenu.

Služba za mikrobiološku dijagnostoku ima značajnu ulogu u programu kontrole bolničkih infekcija. Prati se učestalost pojedinih uzročnika i stanje rezistencije na antibiotike u bolničkoj sredini, kao i nadzor nad bolničkom higijenom, sterilizacijom i dezinfekcijom.

Delatnost Službe obavljaju:

  • dva lekara specijalista mikrobiologije, koji su doktori medicinskih nauka
  • lekar na specijalizaciji i
  • četrnaest laboratorijskih tehničara

 

Sertifikat laboratorija

 

FaLang translation system by Faboba

Rukovodilac Službe:

dr sci. med. Mirjana Hadnađev

Glavni laboratorijski tehničar: Jelka Orlović

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567